REGULAMIN BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344 z późn. zm.), firma BTL POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z siedzibą przy ul. Leonidasa 49, wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 złotych, NIP 5222626984, REGON: 017422914, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Rejestrowy KRS pod numerem: 0000074491 (dalej: „BTL POLSKA„), publikuje poniżej regulamin Newslettera:

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez BTL POLSKA: adres poczty elektronicznej btlnet@btlnet.pl 
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez BTL POLSKA informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów BTL POLSKA, aktualnych promocjach oraz inne wiadomości dotyczące BTL POLSKA oraz oferowanych przez nią produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych z BTL POLSKA.
 5. Użytkownikami Newslettera (dalej: „Użytkownik„) mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które wypełnią wszystkie dane wymagane w formularzu umieszczonym na stronie www.wetfizjo.pl – Zgłoszenie do Newslettera jest dobrowolne.
 6. Każdy Newsletter zawiera:
 7. informację o BTL POLSKA jako nadawcy Newslettera,
 8. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
 9. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.  
 10. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 
 11. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.wetfizjo.pl 
 12. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.wetfizjo.pl,
 13. wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 14. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do otrzymywania Newsletter’ a,
 15. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
 16. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
 17. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez BTL POLSKA wiadomości elektronicznej o tytule: „Newsletter BTL POLSKA”.
 18. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów. 
 19. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
 20. Administratorem danych osobowych Uczestników jest BTL POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z siedzibą przy ul. Leonidasa 49, wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 złotych, NIP 5222626984, REGON: 017422914, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Rejestrowy KRS pod numerem: 0000074491 (dalej: „Administrator”). Administrator przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. – RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) .
 21. Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się tylko w przypadku uzyskania niezbędnej i dobrowolnej zgody, w celu rozsyłania Newsletter’ ów. Brak podania danych osobowych będzie skutkował odmową udzielenia usługi. W przypadku działań marketingowych Administrator przechowuje dane osobowe, aż do odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą. 
 22. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 23. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Użytkownika, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 24. Informujemy, iż dane osobowe będą przekazywane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym m.in. w celu rozsyłania Newsletter’ a.
 25. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane, w celu dostosowania naszej oferty.
 26. Pozostałe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.btlnet.pl/gdpr
 27. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
 28. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 29. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail BTL POLSKA: btlnet@btlnet.pl
 30. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 31. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez BTL POLSKA. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, BTL POLSKA zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 32. BTL POLSKA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.wetfizjo.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.wetfizjo.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 33. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 34. Ze względu na miejsce siedziby BTL POLSKA, niniejsza usługa Newsletter podlega prawu polskiemu.
 35. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.wetfizjo.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.

Warszawa, dnia 9.04.2020.